Algemene gebruikersvoorwaarden


Definities 
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) “Content”: alle inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is;
b) “Gebruik”: het gebruik van een Uitgave in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content;
c) “Gebruiker”: iedereen die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Uitgave;
d) “Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan Sports Inspirator B.V. aangeboden Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (bijvoorbeeld via een uploadfaciliteit, e-mail of WhatsApp);
e) “Sports Inspirator B.V.”; f) Uitgave: elke door Sports Inspirator B.V. gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, inclusief de daarop gepubliceerde Content. 
 
Toepasselijkheid en reikwijdte 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van een Uitgave. Door het Gebruik van een Uitgave verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij Sports Inspirator B.V. en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot Gebruik van een Uitgave impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele) eigendomsrechten, tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.
 
Sports Inspirator B.V. behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sports Inspirator B.V., dan ook niet toegestaan (delen van) de Uitgaven op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Sports Inspirator B.V. bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.
 
Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van Sports Inspirator B.V. toegestaan om naar een Uitgave te linken en/of Content te embedden. 
 
Het is niet toegestaan om de beveiliging van een Uitgave of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.
 
Gebruikerscontent 
Gebruikerscontent mag: 
 - niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Sports Inspirator B.V.; 
- geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die een Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Sports Inspirator B.V. en/of andere Gebruikers. 
 
Door het aanbieden van Gebruikerscontent, op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld via een website, social media of WhatsApp), verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Sports Inspirator B.V. en overige Gebruikers conform het volgende:
 
- met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je Sports Inspirator B.V. een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een Uitgave, via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden; 
- met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je andere Gebruikers een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van een Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan. 
 
Sports Inspirator B.V. behoudt zich het recht voor om: 
- Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen; 
- Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;  
- Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Gebruikerscontent die strafbaar is.
 
Notice-and-takedown procedure 
Sports Inspirator B.V. controleert via de Uitgaven gepubliceerde Content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Uitgave gepubliceerde Gebruikerscontent onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via info@sportsinspirator.com. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie: 
 
- je naam, e-mailadres en telefoonnummer; 
- om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is; 
- de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing); 
- of sprake is van een spoedeisend belang; 
- overige relevante informatie.
 
Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Sports Inspirator B.V. zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen. 
 
Aansprakelijkheid 
In geval van Gebruik van een Uitgave in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden ben je jegens Sports Inspirator B.V. aansprakelijk voor alle door Sports Inspirator B.V. als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart Sports Inspirator B.V. voor aanspraken van derden ter zake.
 
Daarnaast is Sports Inspirator B.V. gerechtigd om Gebruikers die handelen met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, de toegang tot de Uitgaven te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres. 
 
Sports Inspirator B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van één van de voorbeelden: Speel je bijvoorbeeld één van onze activiteiten tijdens je les, dan dien je er zelf voor te zorgen dat het spel/activiteit aansluit bij het niveau, beleving & sociale vaardigheid van je klas.
 
Wijzigingen 
Sports Inspirator B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. 
 
Rechtskeuze 
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.